služby

PDFTlačiť

Úplná realizácia strategických cieľov klienta

Tak ako vystihuje už náš názov spoločnosti, zameranie služieb pokrýva realizáciu manažérsko-ekonomických projektov v nasledovnom procesnom postupe: Benchmarking - Porovnávame (Analyzujeme), Consulting - Poradíme (Navrhujeme), Solutions - Vytvoríme riešenie (Zrealizujeme), Research - Nájdeme zlepšenie (Inovujeme).
Zameranie služieb vystihujú nasledovné podnikové otázky: 

Aká je hodnota Vašej spoločnosti? Hodnotenie ekonomických ukazovateľov l Ocenenie spoločnosti l Due Diligence l Analýza EVA l Analýzy Du Pont l Shareholder Value l Hodnotenie investícií l Hodnotenie aktív atď.

Ako zlepšiť výkonnosť spoločnosti? Performance management l  Inovácia procesov Plánovania a Hodnotenia  l Riadenie výkonnosti organizácie l Focus na "KPI" kľúčové ukazovatele výkonnosti l Tvorba stratégie.

Ako efektívne vytvárať a distribuovať firemné informácie? Ako účinne plánovať l Tvorba Forecastov v praxi l Reporting l Analýza dát l Drillovanie v reportingu l Tvorba jednotného reportingu l Analyzovanie reportovaných výsledkov l Vytvárenie OLAPov l

Neviete na čom zarábate a na čom prerábate? Produktové a zákaznícke analýzy l Analýzy rentability produktov a zákazníkov l Analýzy odchýlok až na príčiny ich vzniku l Rozpad na odchýlky - množstvovú, cenovú, sortimentnovú, kurzovú.

Potrebujete zlepšiť kalkulačný systém?  On-line kalkulácia l Systému viacúrovňovej alokácie nákladov l Alokácia na alternatívne nákladové objekty (stredisko, zákazka, produkt, zákazníci, brand, stroj, distribučný kanál) l Výpočet režijných sadzieb využívaných v rozpočtovaní l ABC/M (Activity Based Costing).

Ako vybudovať manažérsky informačný systém? Budovanie Business Intelligence l Budovanie Datawarehouse (dátový sklad) - zjednotenie dátovej základne pre potreby riadenia l Integrácia dát - možnosť spojenia dát z ERP systému s dátami ďalších aplikácií.

Nepodarilo sa zrealizovať Vaše strategické projekty a opatrenia? Tvorba Stratégie l Balanced ScoreCard (BSC) - premietnutie stratégie do plánovania a hodnotenia strategických cieľov a nastavenie ich metrík l Projektový controlling l Realizácia strategických zámerov, akcií a projektov.

Ako efektívne modelovať ekonomické ukazovatele? Tvorba ekonomických modelov - vytvorenie funkcionality pre Modelovanie rozhodnutí (získavate možnosť zmeny rôznych vstupných parametrov a rýchleho výpočtu celkových výsledkov na báze dopadu zmeny cien a množstiev na hospodársky výsledek produktu, produktovej skupiny, spoločnosti celkom)

Ste zahltení úlohami a nezostáva čas na budúcnosť? Operatívou nezaťažený pohľad zameria Vašu pozornosť od naliehavého k skutočne dôležitému, zaistíme súlad Vašich rozhodnutí so strategickými cieľmi a umožníme Vám správne smerovať rozvoj Vašich firemných zdrojov a schopností.

Vedia všetci zamestnanci čo je pre firmu dôležité? Vzdelávanie l Komunikácia l Školenia l Koučing l Assessment a development center

Napĺňajú zamestnaci Vaše firemné ciele?  Motivačný systém l Automatizácia výpočtu vriabilných zložiek l Systém bonusov (definícia, výpočet, uplatnenie a zobrazovanie ukazovateľov). 


Potrebujeta sa na niekoho 100% spoľahnúť? Outsourcing controllingu l Outsourcing projektového manažéra l Vedenie účtovníctva


Čo môžeme urobiť na úvod?"
1. Spoločne zadefinujeme zadanie a oblasti, kde očakávate prínosy
2. Navrhneme vhodnú metodiku na sprehľadnenie aktuálneho stavu
3. Zadefinujeme zoznam opatrení pre dosiahnutie prínosov
4. Vytvoríme prostredie pre riešenie odsúhlasených úloh

Aké prínosy môžete očakávať:
- Pomôžeme Vám  rozvíjať, zdokonalovať a koučovať svoju spoločnosť.
- Dodáme Vám praxou overené postupy, techniky a technológie.
- Zadania väčšinou realizujeme ako dodávky komplexného funkčného riešenia.
- Dochádza k efektívnemu spojeniu odovzdávaných znalostí s dôslednou realizáciou.
- Synergické efekty nastávajú s využitím progresívnych informačných technológií.
Cieľom je vždy trvale zvýšiť efektivitu a ziskovosť spoločnosti.

BCSR je dlhodobo budovaný a lojálny tím konzultantov v oblasti zlepšenia ekonomického riadenia spoločnosti a manažérskych informačných technológií.

Projekty sú realizované ako dodávky komplexného funkčného riešenia, pri ktorých dochádza k efektívnemu spojeniu odovzdávaných znalostí s dôslednou realizáciou vrátane využitia progresívnych informačných technológií. 


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
kariéračlánkynewsletter
2010 © BCSR, s.r.o
design © 2010 ŠVÁRNY