BCSR navigátor Tlačiť

BCSR Navigátor je riešenie z rodiny Business Intelligence systémov, ktorý vo svojich vývojových verziách v praxi realizujeme viac ako 8 rokov. Pre svojich zákazníkov plní úlohu nadstavbového manažérskeho a controllingového systému, zahŕňajúceho hlavne: dátový sklad, reportingové nástroje, plánovaciu štruktúru a prezentačné nástroje.

Poslanie pre BCSR Navigátor: Poskytovať správne informácie na správnom mieste, v správnom čase a tvare.

 • Nemáte potrebné informácie pre rozhodnutie?
 • Chcete si individuálne nastaviť signalizáciu odchýlok?
 • Páči sa Vám graficky intuitívne prostredie?
 • Radi využijete vzorové šablóny prednastavených reportov?
 • Urýchli Vám rozhodovanie on-line reporting?
 • Chcete mať svoj report dostupný na jeden klik?
 • Pomôže Vám Workflow pre distribúciu reportov?
 • Potrebujete si vytvárať vlastné controllingové číselníky a manažérske účty?
 • Predstavujete si ako sa v reportingu prekliknete na detail?
 • Je potrebné nastavovať prístupové práva k reportom?
 • Plánujete zapojiť skupinu manažérov do procesu plánovania v jednom prostredí?

Funkcionalita a moduly systému sú vzájomne prepojené a efektívne využiteľné v priebehu 8 týždňov. Táto overená funkcionalita prináša zákazníkovi ucelené riešenie realizujúce manažérsku koncepciu s controllingom v riadení spoločnosti.

Základné „Best–Practices" prednastavené moduly a funkcionalita pre riadenie odborných oblastí: Modul Plánovanie, Modul Reporting, Modul Stratégia, Modul Predaj a marketing, Modul Ziskovosť, Modul Majetok a zdroje, Modul Investície, Modul Financovanie, Modul Nákup, Modul Výroba, Modul Obslužné činnosti, Modul Ľudské zdroje, Modul Výkazy IAS/IFRS, Modul Konsolidácia IAS/IFRS.

BCSR Navigátor je postavený na Business Intelligence technológiach spoločnosti Microsoft, ktoré vlastným vývojom a customizáciou doplňujeme o potrebné funkcionality, ktoré inak nie sú dostupné.

Plánovanie
V realizovaných aplikáciách je možné zostavovať komplexný a vzájomne previazaný plán, ako obraz dlhodobej i krátkodobej budúcnosti spoločnosti. Aplikácia umožňuje zabudovať pevné a voliteľné väzby medzi jednotlivými čiastkovými plánmi, a väzby modifikovateľné z pohľadu užívateľa (zmeny organizačnej štruktúry, nové produkty, služby, atď.). Paralelne môžete vytvárať viac verzií plánov, jednoduchou formou prevziať dáta a väzby z verzie predchádzajúcej, variabilne ich modifikovať na nové podmienky, porovnávať medzi sebou ... užívateľ dokáže samostatne pracovať nielen s plánom a skutočnosťou, ale dokáže vytvárať ďalšie ekonomické kategórie, ako napr. prepočty (úpravy plánu podľa skutočných výkonov) a výhľady (úpravy plánu podľa plánovanej skutočnosti) a ďalšie. Všetky uvedené body sú štandardnou funkčnosťou každého riešenia podporujúce plánovanie.

Reporting
Funkcionalita pre Reporting slúži okrem iného pre efektívne vytváranie uceleného, systematizovaného a štruktúrovaného reportingu pre rôzne pozície managementu, pre rôzne odborné funkcie v rôznych časových radách. Sledované informácie je tak možné štruktúrovať vhodným spôsobom podľa potrieb cieľových užívateľov. Cieľom definovania controllingového prístupu k informáciám pre riadenie je tiež pokrytie väzieb medzi jednotlivými oblasťami systému riadenia a zabudovanie optimálneho postupu hodnotenia v rámci reportingu. Aplikácia je pripravená pre odlišné požiadavky užívateľov na prístup k informáciám. V rámci nastavení môže byť definovaná tzv. reportingová mapa, ktorá obsahuje komplexnú sadu hodnotiacich výstupov s pevne definovanou štruktúrou. Tieto výstupy sú určené predovšetkým pre vrcholový management a môžu byť previazané napríklad s daným reportingom pre externých uživateľov (materská spoločnosť, majiteľ, regulátor, partner v zahraničí, atď.). Analytické a štandardné výstupy sú zostavované na úrovni funkčných oblastí. Každá funkčná oblasť obsahuje nástroj, ktorý umožňuje prezerať už nadefinované pohľady (vo forme tabuliek a grafov) a zostavovať pohľady vlastné. Prirodzenou vlastnosťou aplikácií je tzv. relatívnosť definície reportov, čo znamená, že nie je potrebné upravovať definíciu jednotlivých reportov pri zmene napr. účtovej osnovy, pridaní nových výrobkov do produktovej dimenzie a pod. Tiež je možné report nadefinovať tak, že má obsahovať vždy aktuálne časové obdobie /relevantná definícia času/ alebo napr. predchádzajúci mesiac a predchádzajúci mesiac minulého roku. Aplikácia automaticky pri „nočných" prepočtoch zaistí tieto zmeny a zabezpečí redefiníciu a prepočítanie reportov tak, aby nasledujúci deň bol znovu napr. v reportingovej mape k dispozícii aktuálny report s aktuálnymi dátami.

Stratégia
... ako nástroj tvorby a implementácie podnikovej stratégie.
Aktívny prístup k riadeniu orientovaný na budúcnosť ovládajúci priebeh rozhodovacích procesov a ich dopad na ekonomický systém získava dynamický rozmer prostredníctvom predikcie dlhodobých reálnych cieľov v strategickej úrovni a ich následným rozpracovaním do taktického a operatívneho plánu. Stratégia a jej taktický plán je jedným zo základných riadiacich dokumentov firmy stanovujúca kvalitatívne a kvantitatívne ciele fiškálneho roku so strednodobým výhľadom v nadväznosti na stratégiu firmy, s dôrazom na koordináciu prebiehajúcich aktivít, identifikujúci kľúčové predpoklady pre dosiahnutie úspechu, identifikujúci riziká významných odchýlok očakávaných vstupných predpokladov od skutočnosti (odhad možného rozpätia odchýlok a z toho vyplývajúich dôsledkov pre finančnú a kapitálovú stabilitu spoločnosti).

Aplikacie Business Intelligence od spoločnosti BCSR už vo viacerých podnikoch vhodne doplnili používané informačné systémy, ako napr. BPCS, Byznys Win, Diamac, Factory, GEAC, Helios Green, Helios Orange, Helios Red, H-S výroba, Ibis, IFS, K2, Kvinta, MAX, MFG/PRO, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Movex, Oracle Financials, OR-SYSTEM, Pohoda, Prospeks, Prytanis, QI, SAP, SAP Business One, Scala, SUN, Trilex, XPPS a iné.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.